11 wrz 2019

Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia i Święty Mikołaj rozdaje stypendia.

Wszak do mikołajek jeszcze daleko, ale już dziś Zespół Szkół i Fundacja Świętego Mikołaja od dnia 12 do 20 września 2019 zaprasza uczniów do składania wniosków stypendialnych  w ramach programu stypendialnego Fundacji Świętego Mikołaja.

Celem programu jest wsparcie w rozwoju uczniów naszej szkoły, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym i którzy swoją postawą i działaniami promują aktywność na rzecz szeroko pojętego społeczeństwa lokalnego.

Uprawnionymi do złożenia wniosku są uczniowie spełniający poniższe kryteria przyznawania stypendiów:

  1. Uczeń uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż: 4,4 w gimnazjum i szkole podstawowej, 4,0 w szkole średniej.
  2. Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy nić 1500 zł- załącznik nr 2 do Regulaminu.
  3. Posiada osiągnięcia naukowe( w tym udział w olimpiadach, konkursach) sportowe lub artystyczne oraz wykazuje zaangażowanie społeczne od 1 września 2018- dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne ucznia.
  4. Złoży komplet dokumentów i podpisany wniosek do dnia 20 września 2019 roku godz. 15:00 do koordynatora programu stypendialnego Anny Śliwa- budynek C, pok. 3
  5. UWAGA: wymagane dokumenty proszę wypełniać komputerowo.

Każdy uczeń zobowiązany jest do przeczytania poniższych załączników:

  1. Regulamin.
  2. Wniosek.
  3. Zasady dokumentowania dochodu.