Główne obchody 60-lecia powstania szkoły

– zjazd absolwentów

26 listopada 2005r. w Zespole Szkół w Lubaczowie, odbyła się główna uroczystość zorganizowana z okazji 60-lecia powstania szkoły. Data obchodów nie była przypadkowa. Jest ona najbliższa dacie 3 grudnia, która była faktycznym dniem rozpoczęcia nauki w szkole w roku 1945.

Obchody uświetnili swą obecnością zaproszeni goście, m.in. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, Podkarpacki Kurator Oświaty Stanisław Rusznica, Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Antoni Górecki, Zarząd Powiatu Lubaczowskiego ze Starostą Józefem Michalikiem i Wicestarostą Adamem Sobczakiem, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Wróbel, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Urban, burmistrz Lubaczowa Waldemar Zubrzycki i wiceburmistrz Krzysztof Szpyt, Przewodniczący Rady Miasta Lubaczowa Zdzisław Cioch, oficerowie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej: płk Tadeusz Georgemjr Krzysztof Nazarkokpt. Piotr Kozłowskiks. prałat Franciszek Nucia, prezes Związku kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Oleszycach Józef Rokosz, Prezes Związku Sybiraków oddział Lubaczów Zdzisław Hadel, prezes Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa dr Zygmunt Sosnowski, długoletni dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych mgr inż. Władysław Zubrzycki, najstarsi absolwenci szkoły, synowie byłych dyrektorów naszej szkoły Jerzy Tabaczek i Grzegorz Pióro, emeryci i renciści Zespołu Szkół, aktualnie pracujący nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie oraz dziennikarze.

Uroczysta Msza Święta

Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Stanisława pod przewodnictwem proboszcza parafii lubaczowskiej – ks. Franciszka Nuci i homilią wygłoszoną przez absolwenta Zespołu Szkół – ojca Tadeusza Jacka. Ksiądz Jacek w wygłoszonym kazaniu wielokrotnie zwracał się do młodzieży i jej wychowawców, zaznaczył, że nie tylko należy pamiętać o tradycjach, ale zachowywać je i przekazywać kolejnym pokoleniom, bo to dzięki niej jesteśmy i trwamy w wierze.

W uświetnieniu mszy św. towarzyszył chór Canzone pod kierownictwem Andrzeja Kindrata, który wyjątkowo pięknie wykonał pieśni maryjne i patriotyczne.

Po zakończeniu uroczystości kościelnych wszyscy zaproszeni goście oraz cała społeczność szkolna udała się do szkoły, gdzie wzięli udział w kolejnych punktach jubileuszu.

Zwiedzanie wystawy 60 lat Zsepołu Szkół

Po przybyciu na teren szkoły był czas na zwiedzanie i wspominanie. Na wystawie poświęconej 60-leciu szkoły można było odnaleźć dokumenty, zdjęcia, dzienniki lekcyjne, kroniki i wycinki prasowe oraz prywatne pamiątki przekazane szkole przez pracowników i absolwentów. Przyglądając się fotografiom i zapiskom z dawnych lat była okazja do wspomnień, wzruszeń i uśmiechów. Wystawa ta daje również doskonały obraz przemian, jakie miały miejsce w szkole. Natomiast spacerując po korytarzach szkolnego gmachu, wielu absolwentów cofnęło się w czasie i powróciło do lat szkolnych, te wspomnienia niejednokrotnie wywoływały łzy wzruszenia.

Część artystyczna

Kiedy wszyscy zaproszeni goście zajęli wyznaczone miejsca, powitał ich zespół wokalny “Swing Time”, który swym repertuarem wprowadził atmosferę wspomnieniowo – towarzyską. Po występie, prowadząca uroczystość (Danuta Rakoczy-Szpyt) poprosiła o wpisywanie się do księgi pamiątkowej, aby na zawsze utrwalić w pamięci te niepowtarzalne chwile oraz zaznaczyła, że dzisiejsze spotkanie jest okazja do “cofnięcia wskazówek zegara i powrotu do czasów szkolnych.” Następnie powitała i zaprezentowała zgromadzonych gości.

Dalsza część uroczystości rozpoczęła się od występu formacji tańca estradowego Ekrol działającego przy Miejskim Domu Kultury i Gimnazjum nr 1 w Łańcucie, który wraz z zespołem wokalnym uświetniał jubileuszowe spotkanie.

Obchody 60-lecia szkoły sprzyjały spotkaniu pokoleń. W kolejnej części uroczystości głos zabrali uczniowie (przewodniczący szkoły Maciej Świzdor, uczennica Anna Kolano), przewodniczący rady rodziców – Lesław Klimczak, przestawiciel rady rodzicow – Maria Dec.

Następnie, po muzycznej przerwie, głos zabrali zaproszeni goście, m.in. Kurator Stanisław Rusznica, Burmistrz Lubaczowa Waldemar Zubrzycki, Starosta Powiatu Józef Michalik oraz prezes Związku Sybiraków Zdzisław Hadel. Wszyscy oni wyrazili uznanie dla tych, którzy przyczynili się do rozkwitu Zespołu Szkół i podkreślali doniosłość chwili, jaką jest fakt 60 lat istnienia szkoły, wyrazili również ogromną radość i zadowolenie towarzyszące uroczystości a pedagogom złożyli serdeczne podziękowania.

Dyrekcja Zespołu Szkół otrzymała również listy z gratulacjami od osób, które nie mogły osobiście uczestniczyć w tym wyjątkowym dla społeczności szkolnej dniu, słowa uznania wpłynęły od następujących osób: pana Andrzeja Ćwierza -posła na Sejm RP, pana Marka Kuchcińskiego -posła na Sejm RP, pana Jan Burego -posła na Sejm RP, pana Edwarda Żuka -starosty Tomaszowskiego, pana Piotra Idzikowskiego- byłego Kuratora Podkarpackiego Kuratorium Oświaty oraz siostry Stanisławy Stępień- byłej katechetki w naszej szkole. Wśród nadesłanych listów nie brakowało słów podziękowań i wdzięczności, które pojawiały się na przemian z życzeniami “kolejnych jubileuszy, uznania społecznego, życzliwości i szczodrości władz oświatowych i samorządowych” i wielu sukcesów w trudnej i odpowiedzialnej pracy pedagogicznej.

Na zakończenie oficjalnej części obchodów jubileuszu, głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół – pan Andrzej Nepalski, który w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na bogate tradycje szkoły, składał podziękowania wszystkim tworzącym tę placówkę oświatową, wymieniał zasługi i sukcesy, ale nie zapominał o obowiązkach, jakie ta właśnie, szczytna tradycja nakłada na aktualnych pracowników szkoły. “Los wyznaczył nam, aktualnie zatrudnionym nauczycielom i pracownikom szkolnej administracji i obsługi oraz rodzicom naszych uczniów organizacje jubileuszu 60-lecia naszej szkoły. Zaszczyt to ogromny i odpowiedzialność, bo choć tworzymy małą tylko cząstkę łańcucha dziejów tej szkoły, mamy świadomość, że czynimy to w imieniu ponad 12500 absolwentów i ponad 300 nauczycieli.” Mądre i przemyślane słowa dyrektora poruszyły zgromadzonych i zostały nagrodzone owacją na stojąco.

Wystąpienie dyrektora zakończyło oficjalną część obchodów. Goście zostali zaproszeni do wspólnej zabawy i wspomnień po latach, w których pomogła lektura specjalnego numeru (poświęconego historii Zespołu Szkół) miesięcznika “Teraz.”

Uroczystości w Zespole Szkół w Lubaczowie zgromadziły wielu wybitnych ludzi – władze samorządowe różnych szczebli, przedstawicieli Kuratorium, instytucji i duchowieństwa oraz absolwentów- można więc stwierdzić, że jubileuszowe obchody odbiją się szerokim echem w całym województwie i na długo pozostaną w pamięci tych, którzy mieli możliwość uczestniczenia w tym doniosłym wydarzeniu.

Na zakończenie można, z całą pewnością stwierdzić, że obchody 60- lecia istnienia Zespołu Szkół były bardzo dobrze przygotowane i należy pogratulować dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom Zespołu Szkół oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu imprezy – wspaniałego pomysłu i równie doskonałej jego realizacji.

Sprawozdanie sporządziła pani Agnieszka Stelmach