Projekt „ Od kreatywności do innowacyjności-zawody przyszłości” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Okres realizacji: 01.07.2019-30.09.2022 roku

Wartość projektu: 1 266 126, 24 zł

Głównym celem projektu realizowanego w Partnerstwie z Fabryką Maszyn Lubaczów sp. z o.o. jest zwiększenie szans zatrudnienia 60 uczniów Zespołu Szkół w Lubaczowie w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy. Realizacja projektu dotyczy modernizacji kierunków kształcenia w dwóch szkołach i skierowany jest do uczniów z Technikum- technik mechanik-operator obrabiarek sterowanych numerycznie oraz  Szkoły Branżowej I Stopnia-  operator obrabiarek skrawających. Dostosowanie programu i warunków kształcenia zawodowego oraz nawiązanie ścisłej współpracy z pracodawcą i realizację staży dla uczniów i nauczycieli  zminimalizuje wiodący zdiagnozowany problem niedostosowanie szkolnictwa zawodowego  do zapotrzebowania na rynku pracy poprzez dopasowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Realizacja zaplanowanego wsparcia zapewni kompleksowe i odpowiednie przygotowanie do wejścia młodych ludzi na rynek pracy i wyposaży ich w nowe kompetencje co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP w zakresie podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych. Poprzez realizację projektu zostanie również  dostosowana baza dydaktyczna szkoły w specjalistyczny sprzęt współrzędnościowo- pomiarowy  oraz programy nauczania do wymagań Partnera Projektu.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.