Podkarpacie stawia na zawodowców

“Podkarpacie stawia na zawodowców”

współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa uczestnictwa – 

Formularz zgłoszeniowy –

Akademia Kompetencji Kluczowych

W naszej szkole realizowany jest projekt “Akademia kompetencji kluczowych – program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej” realizowany przez Unizeto Technologies S.A. w partnerstwie z Instytutem Maszyn Matematycznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu (nr UDA – POKL.03.03.04-00-037/08-00) zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową stanowią nauczyciele i uczniowie z pięciu województw tzw. Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Wsparcie w projekcie udzielone zostanie uczniom posiadającym ograniczone możliwości rozwijania kompetencji kluczowych w dziedzinie umiejętności komputerowych, przedsiębiorczości i języków obcych.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i społecznego uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej.

 

Cele szczegółowe założone w projekcie to:

– Podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności komputerowych;
– Wzrost umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie poprzez umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz naukę języka angielskiego;
– Wdrożenie Beneficjentów Ostatecznych do kształcenia ustawicznego poprzez promowanie postawy człowieka uczącego się całe życie.

 

Projekt jest realizowany w okresie 1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2012

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w tylko jednym rodzaju zajęć spośród następujących:

– zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 30 godzin lekcyjnych,
– zajęcia komputerowe ECDL w wymiarze 120 godzin lekcyjnych,
– zajęcia z podstaw przedsiębiorczości w wymiarze 20 godzin lekcyjnych.

Uczniowie biorący udział w zajęciach komputerowych ECDL mogą dodatkowo przystąpić do egzaminów z 7 modułów ECDL Core, po jednym egzaminie z każdego modułu, po zdaniu których uzyskają certyfikat ECDL Core.

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie:
www.akk.unizeto.pl

 

MŁODZIEŻOWE UNIWERSYTETY MATEMATYCZNE

Nasza szkoła bierze udział w Projekcie “Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” realizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakwalifikowani uczniowie klas pierwszych przez 3 lata szkolne będą mogli brać udział w zajęciach rozszerzających lub wyrównawczych. Udział w zajęciach jest bezpłatny i dotyczy 2 godz. zajęć w tygodniu przez 24 tygodnie w każdym roku szkolnym.

 

– uczestnicy projektu otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci materiałów szkoleniowych i podręczników;
– wyróżniający się uczniowie będą mogli wziąć udział w bezpłatnych letnich obozach naukowych.

 

W Naszej Szkole realizowane będą zajęcia w 3 grupach wyrównawczych i 2 grupach rozszerzających. Wszyscy uczniowie, którzy złożyli formularze zgłoszeniowe wkrótce zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji.

 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE

www.mum.univ.rzeszow.pl

 

Jakość Kształcenia

W dniu 27 wrzesnia 2008r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach nowego projektu pt. “Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Lubaczowie szansą rozwoju młodzieży”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Dzięki dofinansowaniu zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne i praktyczne dla 168 uczniów z klas II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności ślusarz i mechanik samochodowy oraz klasy II, III i IV Technikum Mechanicznego. Obie grupy przejdą 125 godzinne szkolenia, które zakończą się egzaminem: programisty obrabiarek numerycznych CNC i operatora obrabiarek numerycznych CNC.

Szczegółowy podział godzin dla poszczególnych grup oraz informacje na temat projektu umieszczone są na stronie www.cnc.lubaczow.eu