„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”

To nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

Program przewiduje szkolenie uczniów (60 os.), nauczycieli (20 os.) i rodziców (20 os.) z każdego typu szkoły, celem podniesienia świadomości i wiedzy na temat zagrożeń płynących z “Internetu”

Osoby zainteresowane projektem proszę o zgłoszenie swego udziału w szkoleniu na poniższy adres: jacekwazny@gmail.com

Informacje dla nowych pracowników

Poniżej znajdują się linki do dokumentów niezbędnych do wypełnienia podczas rekrutacji i wymagane do zatrudnienia:

oraz akty prawne i regulaminy, z którymi należy się zapoznać:

LEGITYMACJE SŁUŻBOWE NAUCZYCIELA

Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia chcący wyrobić legitymację służbową, proszeni są o wypełnienie formularza personalizacji dostępnego w odnośniku poniżej.
Zdjęcie musi być kolorowe. Będzie pobierana opłata za wydanie legitymacji  “w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia dokumentu.”
Wnioski należy składać w kadrach.

http://www.legitymacja-nauczyciela.pl/oferta/formularze

Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60)

Art. 11a. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, wystawia nauczycielowi legitymację służbową.
2. Dyrektor szkoły może pobierać opłaty za wydanie legitymacji w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia dokumentu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela

§ 1. 1. Legitymacja służbowa nauczyciela, zwana dalej “legitymacją”, potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
2. Wzór legitymacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. 1. Legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie.
2. Legitymację wystawia się na:
1) okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z tym że w trzecim roku, licząc od roku jej wystawienia, legitymacja jest ważna do końca lutego;
2) czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.

§ 3. 1. Dyrektor szkoły wydaje nową legitymację w przypadku:
1) utraty dotychczasowej legitymacji;
2) zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela bądź zmiany nazwy pracodawcy;
3) uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela;
4) upływu terminu ważności legitymacji.
2. Nauczyciel, który po otrzymaniu nowej legitymacji odzyskał utraconą legitymację, niezwłocznie zwraca ją dyrektorowi szkoły.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2, dyrektor szkoły stwierdza nieważność dotychczasowej legitymacji. Stwierdzenia nieważności legitymacji dokonuje się poprzez jej przecięcie.
§ 4. 1. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły anuluje legitymację poprzez obcięcie jednego z rogów legitymacji i zachowuje ją w aktach osobowych nauczyciela

Obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie BADAŃ lekarskich (2017-02-03)

Zgodnie z art. 211 pkt 5 k.p. jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym, innym zleconym badaniom lekarskim oraz stosowanie się do wskazań lekarskich. Pracownik odmawiając poddania się badaniom narusza podstawowe obowiązki pracownicze, co może stanowić nawet podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 §1 pkt 1 k.p. (wyrok SN z 10 maja 2000 r., I PKN 642/99, wyrok SN z 10 stycznia 2006 r., I PK 131/05).

Na pracodawcy, z drugiej strony, ciąży obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku (art. 229 §4 k.p.). Jeżeli zatem pracownik odmawia poddania się badaniom, pracodawca nie może dopuścić go do pracy, przy czym za czas niewykonywania pracy z tego powodu pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie (wyrok SN z 23 września 2004 r., I PK 541/03).

Pełna treść artykułu: http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/30;tys;zl;kary;za;brak;badan;lekarskich;pracownika,125,0,482429.html

Art. 229. § 2(Kodeksu Pracy [Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.])

Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku

Przypomnienie

Pracownicy, chcący korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 188 Kodeksu Pracy (nienauczyciele) oraz na podstawie art. 67e ust. 1 Karty Nauczyciela (nauczyciele) – tzw. „opieki nad dzieckiem zdrowym”, są obowiązani do złożenia stosownego oświadczenia, na każdy rok kalendarzowy.

Oswiadczenie_art_188_KP.doc,  Oswiadczenie art 67e KN.pdf

 

Kodeks Pracy

Karta Nauczyciela

Źródło aktów prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

DOFINANSOWANIE DOKSZTAŁCANIA

Jak co roku, nauczyciele podnoszący swoje kwalifikacje, mogą składać wnioski o dofinansowanie dokształcania.

Proszę o wcześniejsze zapoznanie się z uchwałą Zarządu Powiatu dotyczącą tej kwestii. Uchwała i wniosek dostępne poniżej:

Uchwała:  Uchwala_Nr_5_23_11.pdf

W niosek: Wniosek_dofinansowanie_Doksztalcania.pdf

Wszelkie zmiany dotyczące danych istotnych dla celów zatrudnienia należy zgłaszać do kadr (np: nr konta, dowodu osobistego, adres, itp.)

Wybrane druki poniżej.

Zarządzenie w sprawie zmian w instrukcji kancelaryjnej

DRUKI