Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono  zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:
 
Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.
 
Dlaczego Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie przetwarza moje dane osobowe?
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie przetwarza Państwa dane osobowe  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 pkt a RODO
 
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?     
Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych  przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadań przez Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, jest Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie z siedzibą na ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Zespołem Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie poprzez email: sekretariat@zs-lubaczow.com oraz pod numerem telefonu (16) 632 18 36  lub z inspektorem ochrony danych osobowych.
 
Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?       
Z Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: justyna@ciechanowski.net.pl
 
W jakim celu Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie przetwarza moje dane osobowe?
Dane osobowe  przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
 
Kto jest odbiorcą moich danych?
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, aniżeli tym którym Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 
Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie nie będzie  przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie?      
Dane osobowe  będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów, dla których były przetwarzane lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.
 
Jakie uprawnienia mi przysługują?    
W związku z przetwarzaniem przez Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 RODO).
 
Do kogo mogę wnieść skargę?   
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Skąd Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie ma moje dane osobowe?   
Źródłem Państwa danych osobowych są podania/wnioski złożone do Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania  danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie z tego obowiązku.
 
Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Nie.
 
ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW UCZNIA/RODZICA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
 
Uczeń/Rodzic jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a  Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
 
Uczeń/Rodzic może zgłosić wniosek do Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.
 
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie rozpatruje wniosek złożony przez Ucznia/Rodzica Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie lub osobę działającą w jego imieniu:
  • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań ucznia/rodzica ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje ucznia/rodzica listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia
  • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem ucznia/rodzica, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje ucznia/rodzica listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 
Uczeń/rodzic może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności wynikających z ochrony danych osobowych. Wniosek ucznia/rodzica powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 
Uczeń/rodzic może złożyć wypełniony wniosek w Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres justyna@ciechanowski.net.pl
 
Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie żądania ucznia/rodzica.
Uczeń/rodzic uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.
 
W imieniu Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie inspektor ochrony danych udziela uczniowi/rodzicowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem ucznia/rodzica.
 
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 
Właściwym dla Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 
W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: justyna@ciechanowski.net.pl
 

Klauzula informacyjna – nauczanie zdalne

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół mającym na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 zajęcia szkolne odbywają się obecnie
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wobec powyższego informuję, że:

 

Cel przetwarzania danych

 

Dane osobowe uczniów, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli przetwarzane będą
w celu realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
w tym w szczególności w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej. Do realizacji ww. celów będziemy wykorzystywali dziennik elektroniczny, platformę MS-Teams oraz pocztę elektroniczną.

 

Podstawa prawna

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
 zwalczaniem COVID-19.

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

  • Vulcan. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska6, 51-116 Wrocław – dostawca dziennika elektronicznego, z którą szkoła ma podpisaną umowę powierzenia;
  • Microsoft – dostawca usługi MS Teams, z którym szkoła ma zawartą umowę powierzenia danych, informacje dotyczące przetwarzania danych przez Microsoft można znaleźć na stronie https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;
  • dostawcy usług IT, z którymi administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania, oraz inne osoby/podmioty współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych
    z Administratorem, jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji;

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

 

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, jednakże mogą one trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane telemetryczne i dane
o uczestnikach są przetwarzane centralnie w USA przez Microsoft Inc jako administratora tych danych. Microsoft zapewnia zgodność z RODO poprzez zastosowanie w swoich regulacjach postanowień tzw. standardowych klauzul umownych.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. Po spełnieniu celu, w którym były przetwarzane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wskazany w przepisach prawa.

 

Obowiązek podania danych osobowych

 

Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa. Niepodanie danych spowoduje, iż w stosunku do uczniów nie będziemy mogli zrealizować celów dla jakich dane są zbierane.