1.Technik ekonomista

ZAWÓD:

 • NA CZASIE
 • ZAWSZE POTRZEBNY
 • UNIWERSALNY

EKONOMIŚCI SĄ CHĘTNIE WIDZIANI WE WSZYSTKICH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

 

2. Informacje dodatkowe:

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy, dlatego szkoła stwarza uczniom dodatkowe możliwości pogłębienia wiedzy i umiejętności praktycznych poprzez realizację:

PROJEKTU „INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZANSĄ NA RYNKU PRACY NA TERENIE POWIATU LUBACZOWSKIEGO ,W RAMACH KTÓREGO UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z :

 • płatnych staży zawodowych w okresie wakacji
 • kursów obsługi programu finansowo – księgowego OPTIMA
 • kursów obsługi kas fiskalnych z rozliczaniem działalności gospodarczej

STAŻE I KURSY SA POTWIERDZANE CERTYFIKATAMI

PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ KLUCZEM DO SUKCESU” – program grantowy „Bank Ambitnej Młodzieży” , w ramach którego uczniowie prowadzą działalność gospodarczą – FIRMĘ E-GROSIK.

Dodatkowo absolwent Technikum Ekonomicznego ma szansę ubiegać się o stypendium na I rok studiów w ramach stypendiów pomostowych „DYPLOM Z MARZEŃ”.

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

UCZNIOWIE W TRAKCIE NAUKI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA DWÓCH KWALIFIKACJI:

 • Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (czerwiec, klasa II)
 • Kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości (styczeń, klasa IV)

Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE.

Gdy uczeń zda dwa egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA.

Posiadane świadectwo i dyplom jest „furtką” do zatrudnienia.

 

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany

DO WYKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • obliczania podatków
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • prowadzenia rachunkowości
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

 

 

 

 

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista znajdzie

PRACĘ JAKO :

 • technik ekonomista
 • księgowy
 • pracownik finansowy
 • agent ubezpieczeniowy
 • menedżer
 • pracownik banku
 • sekretarka
 • doradca podatkowy
 • doradca finansowy
 • doradca giełdowy
 • pracownik biura maklerskiego
 • pośrednik pracy

MIEJSCA PRACY:

 • biura rachunkowe
 • banki
 • własna działalność gospodarcza
 • urzędy skarbowe
 • firmy usługowe, handlowe, produkcyjne
 • instytucje ubezpieczeniowe
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • agencje celne

 

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada PRACOWNIE EKONOMICZNE wyposażone w komputery z programami finansowo – księgowymi INSERT umożliwiającymi kształcenie praktycznej obsługi finansów i księgowości firm.

W procesie dydaktyczno-wychowawczym w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA SZKOŁA KŁADZIE NACISK NA KSZTAŁTOWANIE PRZEDE WSZYSTKIM TAKICH CECH I POSTAW JAK:

 • komunikatywność
 • uczciwość
 • rzetelność
 • dokładność
 • odpowiedzialność i systematyczność w działaniu

OBECNIE NAUKA W TECHNIKUM TRWA 4 LATA , OD ROKU 2019/2020 BĘDZIE TRWAŁA 5 LAT – można to wykorzystać na dokładne zastanowienie się nad wyborem dalszej drogi, tzn. czy rozpocząć studia, czy pracować lub może studiować i pracować.

SZKOŁA ORGANIZUJE PRAKTYKI ZAWODOWE w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w klasie II i klasie III.

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM uczeń może kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunkach: ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie i marketing, logistyka, będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

SZKOŁA WYPOSAŻA ABSOLWENTA w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji.

Umiejętności te przygotowują absolwenta nie tylko do wykonywania typowych dla tego zawodu zadań, lecz także na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.