TECHNIK GEODETA– to nowoczesny, praktyczny i atrakcyjny zawód, a zarazem prestiżowy, ceniony i  poszukiwany na rynku polskim
i europejskim, dający duże możliwości finansowe. Kierunek techniczny dający niezbędne podstawy wiedzy teoretycznej
oraz praktycznej do dalszego kontynuowania nauki na wyższych uczelniach, zdobywania uprawnień zawodowych oraz niezbędnego doświadczenia.

Obecnie nauka w Technikum Geodezyjnym trwa 5 lat według nowej podstawy programowej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

MATEMATYKA
GEOGRAFIA

Przedmioty dodatkowo brane pod uwagę przy rekrutacji:

 
GEOGRAFIA
JĘZYK OBCY 
 

W ramach zajęć z przedmiotów zawodowych uczymy się:

 • zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,

 • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych
  na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,

 • wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych
  oraz opracowania wyników tych pomiarów,

 • wznawiania znaków graficznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,

 • aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,

 • prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

 

Proces kształcenia w tym profilu umożliwia absolwentom wykonywanie czynności związanych z profesjonalną
i kompleksową obsługą w zakresie geodezji, podejmowanie prac projektowych związanych z geodezyjnym opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz prac związanych
z geodezyjną obsługą budownictwa, a także kreowanie rozwoju
i planowania różnego rodzaju usług geodezyjnych.

W zawodzie technik geodeta zostały wyodrębnione następujące kwalifikacje:

BD.31.

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych
i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

BD.32.

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem
i gospodarką nieruchomościami.

Absolwent szkoły po zakończeniu nauki powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych
w
zakresie w.w kwalifikacji:

 • dokonywania pomiarów geodezyjnych,

 • prac związanych z geodezyjną obsługą budownictwa,

 • prowadzenia dokumentacji technicznej wykonanych prac,

 • opracowywania map.

 • wykonywania prac operatora urządzeń komputerowych,

 • stosowania obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,

 • prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,

 • wykonania rozgraniczeń, podziałów.

DSC_0019
1615298213276

Do wykonywania wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik geodeta.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Nasze Technikum posiada sprzęt geodezyjny w postaci: teodolitów, niwelatorów oraz tachimetrów elektronicznych, które pozwalają
na zdobywanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności. W szkole znajduje się pracownia komputerowa, w której zainstalowano zestaw oprogramowania do pracy geodety.

 

Co po technikum geodezyjnym?

 

Absolwent technikum geodezyjnego nabędzie wiadomości
i umiejętności w zakresie współczesnych technologii pomiarowych, a także procedur opracowywania ich wyników, pozna prawo geodezyjne, zasady gospodarki nieruchomościami, zdobędzie wiedzę oraz przygotowanie do prowadzenia katastru.

 

 

Bez konieczności ukończenia studiów wyższych, po kilku latach pracy w zawodzie i uzyskaniu pozytywnego wyniku
z państwowego egzaminu zawodowego można zostać, w pełni samodzielnym, geodetą uprawnionym.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów na uczelniach takich jak: Politechnika, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wyższe Szkoły Inżynieryjno-Ekonomiczne, Wyższe Szkoły Techniczno- Ekonomiczne, Akademia Rolnicza.

                 Może studiować na następujących kierunkach: geodezja i kartografia lub na kierunkach pokrewnych – budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, geografia, astronomia, leśnictwo, nawigacja, hydrologia.

Technikum Geodezyjne w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie