TECHNIK GEODETA – to nowoczesny, praktyczny i atrakcyjny, a zarazem prestiżowy, ceniony i poszukiwany na rynku polskim i europejskim zawód, który daje również duże możliwości finansowe.

Technikum Geodezyjne przygotowuje uczniów pod względem teoretycznym i praktycznym do wykonywania zawodu. Wykorzystuje się w tym celu nowoczesne, elektroniczne instrumenty geodezyjne oraz przyrządy współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych niezbędnych do profesjonalnego wykształcenia przyszłych geodetów.

1. Baza dydaktyczna

Czego się u nas nauczysz?

 • obsługiwać nowoczesny sprzęt geodezyjny,
 • wytyczać obiekty inżynierskie (budynki, drogi, koleje, mosty itp.),
 • dzielić działki, mierzyć i obliczać ich powierzchnie,
 • wykonywać obliczenia z wykorzystaniem oprogramowania geodezyjnego,
 • rysować mapy ręcznie oraz na komputerze.

Oprócz, dwutygodniowych praktyk zawodowych w firmach i urzędach, w każdej klasie odbywają się ćwiczenia terenowe (4 godz. tygodniowo). Ćwiczenia te polegają na wykonywaniu pomiarów na najnowocześniejszym sprzęcie geodezyjnym oraz obliczeniach i rysunku map z wykorzystaniem kalkulatorów inżynierskich i komputerów.

Projekty wykonujemy w programie C-GEO

Program C-GEO to uniwersalny, nowoczesny system wspomagający pracę geodetów i projektantów. Program doskonale radzi sobie z wykonywaniem większości obliczeń geodezyjnych tj. niwelacja techniczna, tachimetria, wcięcia, powierzchnie działek i użytków, podziały działek na zadaną powierzchnię, ciągi poligonowe, obliczenia biegunowe… itp. Wśród pozostałych funkcji C-GEO należy wymienić nieograniczoną bazę współrzędnych geodezyjnych, która może być dowolnie kształtowana przez użytkownika oraz zintegrowaną mapą numeryczną i bazą współrzędnych.

2. Inne informacje

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami min. Politechniką Rzeszowską, Wyższą Szkołą Inżynieryjno – Ekonomiczną w Rzeszowie oraz Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu  uczniowie uczestniczą w ponadprogramowych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych. Biorą udział w licznych konferencjach naukowych, warsztatach, wykładach, wycieczkach na wyższe uczelnie, pokazach najnowocześniejszego sprzętu geodezyjnego prowadzonych przez naukowców i specjalistów w dziedzinie geodezji i kartografii oraz projektach realizowanych przez szkołę.

Uczniowie uczestniczyli w szkoleniu na operatora drona VLOS w ramach projektu „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim”. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy teoretycznej kursanci przystąpili do szkolenia praktycznego, które składało się z ćwiczeń na symulatorze oraz szkolenia w powietrzu przy użyciu quadrokoptera Phantom. Po odbyciu szkolenia zdali egzamin państwowy i uzyskali świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniem VLOS na operatora drona, co pozwala im wykonywać loty komercyjne i znaleźć się w gronie osób posiadających kompetencje do wykorzystywania najnowszych technologii w geodezji i nie tylko.

Ćwiczenia na symulatorach do nauki latania dronem.

 

Uczniowie Technikum Geodezyjnego biorą udział również w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Pogłębiają swoją wiedzę geodezyjną odbywając staże wakacyjne w lokalnych firmach geodezyjno – kartograficznych, za które otrzymują wynagrodzenie.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

W trakcie nauki technik geodeta zdobywa dwie kwalifikacje:

 • BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.
 • BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,
 • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,
 • wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów,
 • wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości,
 • zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości,
 • wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

Tytuł „Technik geodeta” otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch powyższych kwalifikacji.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów na uczelniach takich jak: Politechnika, Akademia Górniczo- Hutnicza, Wyższe Szkoły Inżynieryjno- Ekonomiczne, Wyższe Szkoły Techniczno- Ekonomiczne, Akademia Rolnicza. Może studiować na następujących kierunkach: – geodezja i kartografia lub na kierunkach pokrewnych – budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, geografia, astronomia, leśnictwo, nawigacja, hydrologia.

5. Technik geodeta znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych
 • ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • jednostkach administracji rządowej i urzędach administracji publicznej
 • firmach budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe)
 • takich działach gospodarki jak: rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.

Absolwent może ubiegać się o uprawnienia zawodowe, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii realizując zlecenia dla firm i osób fizycznych.