08 wrz 2020

„Stypendium od Mikołaja”

To już czwarty rok współpracy naszej szkoły z Fundacją Świętego Mikołaja.  Zapraszamy uczniów do składania wniosków stypendialnych od dnia
9 do 20 września 2020 w ramach programu stypendialnego Fundacji Świętego Mikołaja.

Celem programu jest wsparcie w rozwoju uczniów naszej szkoły, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym i którzy swoją postawą i działaniami promują aktywność na rzecz szeroko pojętego społeczeństwa lokalnego.

Uprawnionymi do złożenia wniosku są uczniowie spełniający poniższe kryteria przyznawania stypendiów:

  1. Uczeń uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż: 4,4 w szkole podstawowej oraz 4,0 w szkole ponadpodstawowej.
  2. Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy nić 1500 zł- załącznik nr 2 do Regulaminu.
  3. Posiada osiągnięcia naukowe (w tym udział w olimpiadach, konkursach), sportowe lub artystyczne oraz wykazuje zaangażowanie społeczne od 1 września 2019 – dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne ucznia.
  4. Złoży komplet dokumentów i podpisany wniosek do dnia 20 września 2020 roku godz. 15:00 do koordynatora programu stypendialnego Anny Śliwa- budynek C, pok. 3
  5. UWAGA: wymagane dokumenty proszę wypełniać komputerowo.

Każdy uczeń zobowiązany jest do przeczytania poniższych załączników:

  1. Regulamin.
  2. Wniosek.
  3. Zasady dokumentowania dochodu.