Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie pod adresem zs-lubaczow.com

Data publikacji strony internetowej: 12.10.2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.01.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • pliki graficzne często nie posiadają tekstów alternatywnych, dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan),
 • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków.

Powody wyłączenia:

 • zdjęcia i dokumenty archiwalne mogą nie spełniać wszystkich warunków o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne.

Dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery występujące na stronie internetowej zgodnie ze Standardem WCAG 2.1.

Ułatwienia na stronie internetowej

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki,
 • przełączniki zmiany kontrastu (high contrast, negative contrast),
 • dodatkowe oznaczenie linków umieszczonych na stronie (links underline),
 • zmiana koloru tła – jasne tło (light background),
 • zmiana koloru w skalę szarości (grey scale),
 • poprawa czytelności czcionki (readable font),
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Na stronie Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 23.03.2021r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 23.03.2021r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat@zs-lubaczow.com. Można również kontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu: 16 632 1836. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.