Szkoła Branżowa I Stopnia posiada oddziały wielozawodowe. Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwach na terenie Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego. Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

Przebieg nauki:

 • nauka trwa 3 lata,

 • w klasie I – 3 dni w tygodniu zajęć przedmiotów ogólnokształcących w szkole; 2 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy,

 • w klasie II i III – 2 dni w tygodniu zajęć przedmiotów ogólnokształcących w szkole; 3 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy,

 • w każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs przedmiotów zawodowych, którym uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

zawody_5
zawody_4

Nasi uczniowie na praktykach w Zakładach pracy

Oddziały wielozawodowe:

 • kucharz,

 • lakiernik,

 • sprzedawca,

 • murarz – tynkarz,

 • monter sieci i instalacji sanitarnych,

 • fryzjer,

 • elektronik,

 • elektryk,

 • stolarz,

 • cukiernik,

 • piekarz,

 • wędliniarz,

 • elektromechanik,

 • elektromechanik pojazdów samochodowych,

 • blacharz samochodowy,

 • mechanik pojazdów samochodowych,

 • mechanik motocyklowy.

Wykaz wolnych miejsc do praktycznej nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych
w Lubaczowie na rok szkolny 2021 – 2022

— wykaz —

Co po Branżowej Szkole I Stopnia

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się
w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę
w branżowej szkole l stopnia, będą mogli podjąć pracę
lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych
począwszy od II klasy oraz zdecydować się
na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

II stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował w zawodach,
które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu
szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej
kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe
oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia
będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu
świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie
na studiach wyższych.

Klasa wielozawodowa w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie