TECHNIKUM BUDOWLANE przygotowuje młodzież do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Obecnie pojawiają się nowe technologie i techniki wykonywania prac budowlanych. Zakres zadań zawodowych należy systematycznie wzbogacać o treści uwzględniające postęp techniczny i nowoczesne technologie.

Technik budownictwa organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych przez zespoły robocze. Posługuje się dokumentacją budowlaną. Opracowuje projekty organizacji budowy. Wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót w budownictwie. Sporządza przedmiary i obmiary robót. Prowadzi dokumentację budowy. Sporządza harmonogramy robót. Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót budowlanych. Może też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót budowlanych, organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót budowlanych w obiektach budowlanych, pracować w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy możliwe jest uzyskanie uprawnień budowlanych, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Przy projektowaniu uczniowie korzystają z programów komputerowych, które znacznie skracają czas wykonywania dokumentacji projektowej, a na zajęciach praktycznych mają możliwość realizacji niektórych zaprojektowanych elementów budowlanych.

 

Kształcenie odbywa sie przy współpracy z przedsiębiorstwami budowlanymi. Współpraca uwzględnia możliwości odbywania praktyk zawodowych na budowach , jak również dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Współpracujemy również z uczelniami wyższymi, do których wyjeżdżamy na wykłady i laboratoria.

Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami.

 

Efektem kształcenia w Technikum Budowlanym jest zdobycie dwóch kwalifikacji:

BD.29. Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych,

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju, a „Budowlańcy” do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej.