TECHNIK BUDOWNICTWA

 1. Technik budownictwa – organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych przez zespoły robocze. Posługuje się dokumentacją budowlaną. Opracowuje projekty organizacji budowy. Wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót w budownictwie. Sporządza przedmiary i obmiary robót. Prowadzi dokumentację budowy. Sporządza harmonogramy robót, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót budowlanych.

Może też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót budowlanych, organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót budowlanych w obiektach budowlanych.

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym pracuje technik budownictwa. Praca w tym zawodzie wykonywana jest wewnątrz budynków, ale również na wolnym powietrzu.

 

 1. Informacje dodatkowe

 Współpracujemy z uczelniami wyższymi (m.in. Politechniką Rzeszowską i Państwową Wyższą Szkołą Techniczno- Ekonomiczną w Jarosławiu)  oraz z wieloma firmami z branży budowlanej i instalacyjnej. Dbamy o to, aby nasi uczniowie poznawali wszelkie nowinki technologiczne, materiałowe, w związku z tym przy współpracy z uczelniami i firmami organizowane są laboratoria oraz konferencje tematyczne.

 W trakcie trwania nauki uczniowie mają możliwość uczestniczenia (bezpłatnie) w kursach i szkoleniach, które dają im możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, a co za tym idzie podniesienia ich atrakcyjności na rynku pracy. Są to m.in.:

 • zdobycie certyfikatu AutoCAD,
 • zdobycie kwalifikacji do obsługi urządzeń transportu bliskiego (wózki jezdniowe podnośnikowe),
 • zdobycie uprawnień operatora koparki jednonaczyniowej do 25 T, klasa III,
 • zdobycie uprawnień operatora koparkoładowarki- wszystkie, klasa III.

Uczniowie zapoznają się z obsługą programu do kosztorysowania: NormaPro. Na zajęciach rysunku budowlanego i dokumentacji budowlanej wykorzystywane są nowoczesne narzędzia rysunkowe, jakimi są programy graficzne a w szczególności AutoCAD.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 Technik budownictwa może uzyskać uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do:

 • projektowania obiektów budowlanych,
 • kierowania robotami i nadzorowania robót budowlanych.

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  a) Kwalifikacja 1:    BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
  b) Kwalifikacja 2:    BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów 

 

 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. Wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych;
 2. Koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych;
 3. Organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 4. Organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
 5. Organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 6. Sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

Po ukończeniu nauki absolwenci przygotowani są do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami ludzi przy wznoszeniu obiektów budowlanych, sporządzania obmiarów i kosztorysów, sprawowania nadzoru budowlanego, bądź kontynuowania dalszej nauki na uczelniach technicznych.

 

 1. Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w :
 • firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie,
 • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, jak również prowadzenia własnej firmy budowlanej. Ponadto technicy budownictwa mogą znaleźć zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej, gdzie są poszukiwanymi pracownikami.

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia :

1) pracownia budowlana (przedmioty teoretyczne) wyposażona w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z projektorem multimedialnym, pakiet programów biurowych oraz oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików audiowizualnych i tworzenie prostej grafiki; filmy dydaktyczne ilustrujące etapy realizacji procesu budowlanego, technologie wykonywania robót budowlanych, urządzenia i sprzęt budowlany, różne rozwiązania konstrukcyjne; modele obiektów budowlanych; próbki materiałów budowlanych;

2) pracownia dokumentacji technicznej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką umożliwiającą drukowanie w dowolnych formatach (ploter),  z oprogramowaniem do wykonywania rysunków technicznych, harmonogramów i kosztorysów budowlanych ; stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych, harmonogramów i kosztorysów budowlanych; przykładowe: dokumentacje projektowe obiektów budowlanych, kosztorysy, harmonogramy budowlane, dokumentacje budowy;

3) pracownia budowlana (kształcenie praktyczne) warsztaty szkolne, w których zorganizowane są stanowiska do wykonywania robót murarskich  wyposażone w: betoniarkę, taczkę, mieszadła do zapraw, narzędzia i sprzęt do zagęszczania mieszanek betonowych oraz inne narzędzia i elektronarzędzia do robót murarskich związanych z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz ich remontami i rozbiórką, przyrządy kontrolno-pomiarowe, stanowisko do badania właściwości materiałów budowlanych, w szczególności konsystencji .

Szkoła sukcesywnie zwiększa bazę dydaktyczną dla zawodu technika budownictwa i w najbliższym czasie uzupełnione będą stanowiska do wykonywania robót betoniarsko-zbrojarskich, montażu i demontażu konstrukcji stalowych oraz montażu i demontażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.