Technik ekonomista – zawód ten stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Ten typ kształcenia jest zawsze potrzebny, uniwersalny, a ekonomiści są chętnie widziani we wszystkich podmiotach gospodarczych.

Obecnie nauka w Technikum Informatycznym trwa 5 lat według nowej podstawy programowej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

MATEMATYKA
GEOGRAFIA

Przedmioty dodatkowo brane pod uwagę przy rekrutacji:

GEOGRAFIA
JĘZYK OBCY
ekonomik3

W ramach nauki w Techniku Ekonomicznym uczniowie mają możliwość:

 • realizacji projektu „PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ KLUCZEM DO SUKCESU” – program grantowy „Bank Ambitnej Młodzieży”,
  w ramach którego uczniowie prowadzą działalność gospodarczą – FIRMĘ E-GROSIK,

 • wyjazdów zagranicznych w ramach programu ERASMUS +,

 • odbywania praktyk zawodowych w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w klasie III,

 • uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

 • uczestnictwa w warsztatach przygotowujących do wykonywania zawodu.

 

 W Technikum Ekonomicznym poznasz podstawowy zasób środków językowych umożliwiających realizację zadań zawodowych – nauka języka angielskiego w ekonomii. Znając język angielski masz niemal nieograniczone możliwości pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach, których liczba w Polsce stale rośnie.

W zawodzie technik ekonomista zostały wyodrębnione następujące kwalifikacje:

EKA.04.

 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Absolwent szkoły po zakończeniu nauki powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych
w
zakresie w.w kwalifikacji:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

 • obliczania podatków.

 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,

 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

kasy
egrosik2

Do wykonywania wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik ekonomista.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Szkoła posiada pracownie ekonomiczne wyposażone w komputery z programami finansowo – księgowymi INSERT umożliwiającymi kształcenie praktycznej obsługi finansów i księgowości firm.

Baza dydaktyczna

W procesie dydaktyczno-wychowawczym w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA  szkoła kładzie nacisk na kształtowanie przede wszystkim takich cech i postaw jak:

 • komunikatywność,

 • uczciwość,

 • rzetelność,

 • dokładność,

 • odpowiedzialność i systematyczność w działaniu.

Co po technikum ekonomicznym?

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM uczeń może kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunkach: ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie i marketing, logistyka, będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Szkoła wyposaża absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji.

Umiejętności te przygotowują absolwenta nie tylko do wykonywania typowych dla tego zawodu zadań, lecz także na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie