Celem Technikum Geodezyjnego jest przygotowanie uczniów pod względem teoretycznym i praktycznym do wykonywania zawodu technika geodety, wykorzystując w tym celu m. in. nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne oraz przyrządy współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych, niezbędnych do profesjonalnego wykształcenia młodych geodetów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

  • zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
  • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
  • wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
  • wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości;
  • aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości;
  • prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego 

 

Efektem kształcenia w Technikum Geodezyjnym jest zdobycie dwóch kwalifikacji:

  • BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów 
  • BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami   

Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników, którzy znajdują zatrudnienie w takich działach gospodarki, jak: obsługa inwestycji mieszkaniowych, przemysłowych, kolejowych oraz dróg kołowych, rolnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami oraz górnictwo.